تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر COBIT

مولف: سید سجاد مروجی، ندا اقبالی، مهدی شیروی

مدیران ارشد در سال‌های اخیر به اهمیت فناوری اطلاعات در موفقیت سازمان‌ها بیش از پیش پی برده‌اند. آنان به این امر واقف شده‌اند که می‌بایست با نحوه‌ی حاكمیت فناوری اطلاعات در سازمان، آگاهی لازم را داشته باشند. در راستای پاسخگویی به اهدافی نظیر برقراری ارتباط با الزامات سازمان، بهره‌گیری از یک مدل مشخص، شناسایی منابع اصلی، تعریف اهداف کنترلی مدیریتی و غیره، چارچوبی به نام COBIT ایجاد شد. این واژه مخفف اهداف کنترل‌کننده برای فناوری اطلاعات و فناوری های مرتبط است. در این کتاب چهارچوب کوبیت توضیح داده شده است و به حوزه‌های اجرایی، برنامه ریزی، پشتیبانی و ارزیابی این موضوع نیز پرداخته شده است. 

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575

فهرست مطالب:

فصل اول : چارچوب پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات

نیاز به چارچوب برای پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات

مناطق تمرکز حاکمیت فناوری اطلاعات

محتوای cobit

روابط متقابل میان اجزای چارچوب cobit

فصل دوم :معرفی چارچوب cobit

Cobit   به عنوان یک چارچوب برای حاکمیت فناوری اطلاعات

تمرکز به کسب و کار

معیار های اطلاعاتی در cobit

منابع فناوری اطلاعات در cobit

فرایند گرا

حوزه برنامه نویسی و سامان دهی

حوزه اکتساب و اجرا

حوزه ارائه و پشتیبانی

حوزه پایش و ارزیابی

کنترل محور

فرایند های نیازمند کنترل

قابل اندازه گیری

اصول چارچوب cobit

مدل چارچوب cobit

فصل سوم :حوزه برنامه ریزی و سامان دهی

Po1   تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات

Po2   تدوین معماری اطلاعات

Po3   تعیین جهت گیری فناوری

Po4   تعریف فرایند ها سازمان و روابط فناوری اطلاعات

Po5   مدیریت سرمایه گزاری در فناوری اطلاعات

 Po6   مرتبط ساختن اهداف مدیریتی و جهت گیری ها

 Po7   مدیریت منابع انسانی در حوزه فناوری

Po8   مدیریت کیفیت

Po9   ارزیابی و مدیریت ریسک های فناوری اطلاعات

Po10   مدیریت پروژه ها

فصل چهارم : حوزه اکتساب و اجرا

Al1   تعیین راهکار خودکار سازی

Al2   تعیین و نگهداری نرم افزار های کاربردی

Al3   تهیه و نگهداری زیرساخت فناوری

Al4   تواندمند سازی عملیاتی

Al5   تهیه منابع فناوری اطلاعات

Al6   مدیریت تغییرات

Al7   اجرا و معتبر سازی راهکار ها و تغییرات

فصل پنجم : حوزه ارائه و پشتیبانی

Ds1   تعریف و مدیریت سطوح خدمات

Ds2   مدیریت خدمات شخص ثالث

Ds3   مدیریت کارایی و ظرفیت منابع

Ds4   تضمین خدمات مستمر

Ds5   تضمین امنیت سیستم ها

Ds6   شناسایی و تشخیص هزینه های خدمات

Ds7   اموزش کاربران

Ds8   مدیریت میز خدمات و رویداد ها

Ds9   مدیریت پیکربندی

Ds10   مدیریت مشکلات

Ds11   مدیریت داده

Ds12   مدیریت محیط فیزیکی

Ds13   مدیریت عملیات

فصل ششم : حوزه پایش و ارزیابی

Me1   پایش و ارزیابی کارایی فناوری اطلاعات

Me2   پایش و ارزیابی کنترل داخلی

Me3   انطباق با نیازمندی های خارجی

Me4   ایجاد حاکمیت فناوری اطلاعات

فصل هفتم : cobit 5

چارچوب حاکمیت و فناوری it

چارچوب cobit

ارتباط بین اهداف کسب و کار و اهداف فناوری اطلاعات

برقراری ارتباط بین اهداف کسب و کار و اهداف فناوری اطلاعات

پنج حوزه تمرکز نطارت و حاکمیت فناوری اطلاعات

محرک های اساسی برای cobit 5

نیازهای ذینفنان های خارجی

تمایز بین حاکمیت و فرایند های مدیریتی

توانمند سازی حاکمیت در کوبیت 5

مزایا استفاده از کوبیت 5

فرایند مدل مرجع

راهنمای فرایند مرجع

مروری بر تغیرات مرجع

مدل فذایند توانمند

مهمتریت اختلاف بین کوبیت 5 و نسخه های قبل

تغیرات مدل فرایند

تغیرات مولفه های چارچوب

معماری کوبیت 5

اهداف یازمانی کوبیت 5

منابع و ماخذ

ارسال ایمیل و سفارش کتاب