تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

مدیریت الکترونیک منابع انسانی

مولف: مرجان فیاضی، زهرا افشار

مدیریت راهبردی منابع انسانی، از سی سال پیش آغاز شده است و مدیریت الکترونیک منابع انسانی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود میلادی توسط اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. برای دستیابی به ارتقاء بهره‌وری و کارآیی، مکانیزم‌های نوینی در رفتار‌های انسانی مورد نیاز خواهد بود و بیش از پیش به سازمان‌هایی مغزافزار نیاز خواهد بود. هوش تجاری، رایانش ابری داده‌ها و تراکنش عملیات منابع انسانی در بسترهای گوناگون از جمله حوزه های جدید در مدیریت سرمایه‌ی انسانی هستند که هم اکنون در حال پیاده سازی و بهره برداری می‌باشند. در این کتاب سعی شده است که با توجه به مفاهیمی مانند سازمان الکترونیک، مدیریت الکترونیک، تحلیل الکترونیک و آموزش الکترونیک، تصویری واضح و کاربردی از ابزارهای نوین الکترونیکی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی ارائه شود و نقشه‌راهی برای رهبران و معماران حوزه‌ی مدیریت سرمایه انسانی کشور ترسیم شود.

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر:

[email protected]

09308297575

فهرست مطالب:

فصل اول : سازمان الکترونیک

مقدمه

سازمان الکترونیک

شکل گیری و مراحل تشکیل سازمان های الکترونیک

کار الکترونیک

ویژگی سازمان های الکترونیک و تاثیر آن بر تعریف کیفیت منابع انسانی

فصل دوم : مدیریت الکترونیک منابع انسانی

تکامل مدیریت الکترونیک منابع انسانی

محرک های اصلی برای روی اوردن سازمان ها به مدیریت الکترونیک منابع انسانی

رابطه ی بین مدیریت الکترونیک منابع انسانی و اثر بخشی مدیریت منابع انسانی

مدل های مدیریت الکترونیک منابع انسانی

کارکرد های مدیریت الکترونیک منابع انسانی

چالش و موانع اصلی اجرای مدیریت الکترونیک منابع انسانی

فصل سوم : تجزیه و تحلیل الکترونیک شغل

مقدمه

تجزیه و تحلیل الکترونیک شغل

دورکاری نمودی از کار الکترونیک

اثرات دورکاری

مشاغل مناسب برای دور کاری

عوامل موثر بر اجرای دور کاری

طراحی برنامه های دورکاری

فصل چهارم : کارمندیابی و انتخاب الکترونیک

تعریف کارمند یابی الکترونیک

فرایند و مراحل کارمند یابی الکترونیک

فرایند کارمند یابی الکترونیک برای سازمانها

معایب چالش ها و محدودیت ها کارمند یابی الکترونیک برای سازمان ها

انتخاب الکترونیک

رزومه الکترونیک

ارزیابی انلاین

محاصبه ی انلاین

مراحل انتخاب الکترونیک

فصل پنجم : اموزش و توسعه الکترونیک

مقدمه

اموزش الکترونیک

مفهوم یادگیری الکترونیک

یادگیری ترکیبی

عوامل محدود کننده یادگیری الکترونیک

مربیگری الکترونیک مصداقی از توسعه الکترونیک

مزایای مربیگری الکترونیک

مراحل مربیگری الکترونیک

تاثیر مربیگری الکترونیک بر رضایت یادگیری کاراموزان

چالش های مربیگری الکترونیک

فصل ششم : مدیریت عملکرد الکترونیک

مقدمه

مدیریت الکترونیک عملکرد

مزایا محدودیت های مدیریت الکترونیک عملکرد

اجرای موفق مدیریت الکترونیک عملکرد

فصل هفتم : مدیریت الکترونیک جبران خدمات

مقدمه

جبران خدمات الکترونیک

مزایا چالش های جبران خدمات الکترونیک

منابع و ماخذ 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب