تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

مفاهیم بنیادی ITIL به همراه معرفی رایانش ابری

مولف: بنیاد ITIL

کتابخانه‌ی زیرساختِ فناوری اطلاعات (ITIL) یک سری تجربیات موفق است که سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مرتبط با فناوری اطلاعات در دولت انگلستان،‌ برای مدیریت کارهایشان از آن استفاده می‌کنند. به زبان ساده می‌توان گفت که دولت انگلستان برای سازمان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، یک سری الگو طراحی ارائه کرده است که با انجام آنها شرکت‌ها و سازمان‌های حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند نتایج بهتری بگیرند. این کتاب علاوه بر ITIL به عناوینی چون مفهوم مدیریتِ خدمت، راهبرد خدمت، مدیریت مالی فناوری اطلاعات، رایانش ابری و راه حل ابری می‌پردازد.

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر

: [email protected]

09308297575

فهرست مطالب

مقدمه دوره

دانشجو و مقدمه مولف

دوره مقدماتی ITIL

اهداف یادگیری دوره                          

برنامه دوره

طرح صلاحیت ITIL

تمرین – خانواده ارورا

بخش 2 مدیریت خدمات به عنوان یک روش کار

بهترین روش کار در فضای عمومی

ITIL به عنوان یک روش کار خوب

مفهوم خدمت

مفهوم مدیریت خدمت

فرایند ها و عملکرد ها

الگوی RACI

وظایف و مسئولیت ها

تمرین – لباس های کثیف مفقود شده

خلاصه بخش

بخش 3: چرخه حیات خدمت

چرخه حیات خدمت

مفاهیم اساسی در راهبرد خدمت

مفاهیم پایه در طراحی خدمت

مفاهیم پایه در انتقال خدمت

مفاهیم اساسی در عملیات خدمت

مفاهیم پایه در بهبود مداوم خدمت

تمرین – استخر شنای جدید

خلاصه بخش

بخش 4 راهبرد خدمت

مفاهیم اساسی در راهبرد خدمت

اصول و الگو های راهبرد خدمت

فرایند های راهبرد خدمت

مدیریت سبد خدمت

مدیریت مالی برای خدمات IT

مدیریت ارتباط کسب و کار

خلاصه بخش

سوالات چهار گزینه ای برای راهبرد خدمت

رایانش ابری

تمرین مورد مطالعاتی : راه حل ابری

اشنایی با رایانش ابری

تعریف رایانش ابری

مشخصات رایانش ابری

مجازیسازی  و ویژگی های رایانش ابری

مجازی سازی و رایانش ابری : نامناسب

الگو های رایانش ابری

الگو های گسترش

امنیت و ریسک ها

تمرین : راه حل ابری

بخش 5 طراحی خدمات

مفاهیم پایه در طراحی خدمات

اصول و الگو های طراحی خدمات

راه حل های خدمت برای خدمات جدید یا تغییر یافته

سامانه های اطلاعات مدیریت و ابزار ها

معماری فنی و معماری مدیریت

نیازمندی های فرایند

روش ها و معیار های اندازه گیری

فرایند های طراحی خدمت

هماهنگی طراحی

مدیریت سطح خدمت

مدیریت کاتالوگ خدمت

مدیریت دسترسی پذیری

مدیریت امنیت اطلاعات

مدیریت تامین کنندگان

مدیریت ظرفیت

مدیریت مداوم خدمت IT

تمرین – جدول کلمات متقاطع

خلاصه بخش 

سوالات 4 گزینه ای برای طراحی خدمت

بخش 6 انتقال خدمت

مدیریت تغییر

مدیریت دارایی خدمت و پیکربندی

مدیریت انتشار و توسعه

برنامه ریزی انتقال و پشتیبانی

مدیریت دانش

تمرین – جدول کلمات متقاطع

خلاصه بخش

سوالات 4 گزینه ای برای انتقال خدمت

بخش 7 عملیات خدمت
مدیریت رخداد

انجام درخواست

مدیریت مشکل

مدیریت دسترسی

کارکرد های عملیات خدمت

کارکرد پیشخوان خدمت

کارکرد مدیریت فنی

کارکرد مدیریت کاربرد

کارکرد مدیریت عملیات

تمرین – رسیدگی به شکایات و بازگشت خدمت

خلاصه بخش

سوالات چهارگزینه ای برای عملیات خدمت

بخش 8 بهبود  مداوم خدمت

مفاهیم اساسی در CSI

چرخه دمینگ

اصول و الگو در CSI

فرایند CSI

تمرین – جدول کلمات متقاطع

خلاصه بخش

سوالات چهارگزینه ای برای بهبود مداوم خدمت

بخش 9 فناوری معاری

خودکارسازی خدمت

صلاحیت و مهارت برای مدیریت خدمت

چارچوب صلاحیت ها و مهارت ها

اموزش

خلاصه بخش

 

 

 

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب