تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

مقدمه‌ای بر آینده‌نگاری ابزاری کاربردی در حوزه‌ی فاوا

مولف: مایک جکسون

کتابی که در دست دارید، با استفاده از مفاهیمی همچون آینده‌نگری، پرسشگری، نقش ذی‌نفعان، پس‌نگری، بارش فکری، پویش در راه بینش، برنامه ریزی و اقدام، ایده‌هایی را ارائه می‌نماید پیرامون اینکه چگونه درباره‌ی آینده بیندیشیم، آن را پیش‌بینی نماییم و با آن همراه شویم. این کتاب برای کسانی است که مسئول اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آینده‌نگاری هستند؛ در مدیریت تغییر مشارکت دارند؛ به مسائل مربوط به آینده و چگونگی شکل‌دهی به آن علاقمند هستند و درصددند تا از پیشروان جامعه‌ی خود باشند.

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول :تغییر اینده

رهبری راهبردی

فرصت ها و مدیریت خطر پذیری

تصور اینده

سازمان در حال یادگیری

یادگیری از گذشته

چیرگی بر موانع

فصل دوم : پرسشگری

هدف

شروع به اینده نگری

تمرینات اینده نگری

فرضیات اینده نگری

نتایج اینده نگری

تعیین قلمروی اینده نگری

نقش ذی نفعان

ارائه های اینده ها

مدیریت اینده نگری

توسعه ی اینده نگری

فصل سوم : روش ها

پس نگری

بارش فکری

تحلیل لایه ای علت ها

نظریه ی بی نظمی

تحلیل تاثیر متقابل

مدل سازی تصمیم

روش دلفی

پویش محیطی

پنل

پیش نگری

حلقه های اینده

هیوریستیک

تحلیل ریخت شناسی

روش های مشارکتی

اینده پردازی فردی

پیش بینی بازار

درخت ارتباطات

ره نگاشت

سناریو

تحلیل پیامد های فناوری

داده کاوی

تحلیل تاثیر بر روند

تریز

چشم انداز سازی

شگفتی ساز ها

فصل چهارم : پویش

پویش در راه بینش

به کار بردن یک جهان بینی

شیوه های مشاهده

ظبط بینش ها

تصویر سازی بینش ها

گزارش دهی بینش ها

پویش راهبرد ها

پویش روش ها

انتخاب منبع

دسته بندی منبع

کشف روند ها

ارزیابی روند ها

روند های معکوس ، عوامل غیر قابل پیش بینی و بسیار نادر

پویش چالش ها

ساختن زمان

فصل پنجم : برنامه ریزی

انتخاب روند ها

ارزیابی خارجی

پاسخ بازار

ارزیابی داخلی

تحلیل رقبا

چینش ذهنی ذی نفعان

تعیین راهحل

روند های گزارشی

فصل ششم : اقدام

خلاصه کردن اینده

افشای افکار

تحلیل رقیب

تحلیل مشتری

نقد های سازماندهی شده

پاسخ های معقول

راهبرد موافقت

توسعه ی راهبرد

فصل هفتم : شبکه سازی

نقش ذی نفعان

شبکه سازی داخلی

شبکه سازی خارجی

مدیریت مشارکت در دانش

فصل هشتم : تغییر

اینده ازمایی

توسعه ی رهبری

غلبه بر مقاومت

توسعه ی مهارت

بقا در اینده

فصل نهم : اینده ی شما

اینده نگار شدن

کنفرانس های اینده نگاری

دوره های اینده نگاری

اینده نگاری فردی

نقشه ی زندگی

زمان یابی برای اینده

پژواک هایی از اینده ی ما

فصل دهم :مطالب پیشنهادی برای مطالعه ی بیشتر

فصل یازدهم : واژه نامه ی اینده نگری

 

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب