تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

فرهنگ تفهمی 1

مولف: برگرفته از کتاب Understanding Culture

اگر بپذیریم فرهنگ جدا از جلوه¬های اجتماعی، قومی و ملی، دارای ابعاد فردی نیز هست، آنگاه می¬بایست بر شناخت ادراکات، احساسات و رفتار فرد در مواجهه با فرهنگ نیز در مطالعات فرهنگی¬مان تمرکز ویژه ای داشته باشیم. این نوع مطالعه که فرد را به¬عنوان سوژه در برخورد با فرهنگ می¬نگرد، نقطه¬ی کانونی و اصلی این کتاب به شمار می¬رود. در این کتاب به برخی از جنبه¬های فرهنگ پرداخته شده است که بیشتر تحت تاثیر نوعِ شناختی است که انسان از محیط پیرامون خود کسب می¬کند و نیز ادراکی که او از فرهنگ جامعه¬ای که در آن زندگی می¬کند، دارد. اینکه ما چگونه می¬اندیشیم و چگونه ناخودآگاه و خودآگاه تحت تأثیر فرهنگی هستیم که در آن زندگی می¬کنیم و یا در آن قدم گذاشته¬ایم، از مباحثی است که در حیطه¬ی فرهنگ تفهمی به آن پرداخته می¬شود. همچنین جنبه¬های انتقال فرهنگ و فرهنگ بین اذهانی که می¬تواند با هنجارها و هنجارمندی¬های رسوخ کرده و یا قابل انتقال در میان افراد در هم آمیزد و ادراک انسان را دگرگون کند، از مباحث کلیدی این کتاب است.

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر

: [email protected]

09308297575

فهرست

بخش یکم : رویکرد های نطری

فصل یکم : رویکرد های ساخت گرا و پویا به فرهنگ گذار از توصیف فرهنگ به تشریح مستدل آن

فصل دوم : درک تاثیرات نشانگان فرهنگی بر چیستی و چگونگی فکر کردن ما

فصل سوم : مقایسه فرهنگی و تحریک فرهنگی تحلیل انتقادی

فصل چهارم : یک نگرش اجماعی بین اذهانی به فرهنگ نقش هنجار های بین اذهانی در مقایسه با خود فرهنگی در فرایند های فرهنگی

فصل پنجم : فرهنگ ابزاری برای مطالعه ی تفاوت های فردی

بخش دوم : ابعاد فرهنگ های ملی و سنجش های آن ها

فصل ششم : نقشه برداری فرهنگی از باور ها درباره ی دنیا و کاربرد اجتماعی آن ها در روان شناسی اجتماعی در بر دارنده ی فرهنگ : طرحی برای اینده

فصل هشتم : در باب یافتن راه های بهینه برای توصیف فرهنگ ملی

فصل نهم : مشکلات ازار دهنده در زمینه ی تحقیقات میان فرهنگی و راه حل های ساده ی ان ها نمومه هایی از تحقیقات انجام شده در خصوص پیشینه ی رفتار سازمانی 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب