تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

مغز اقتصادی چگونه تصمیم میگیرد ؟

مولف: دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ، آذر محمدزاده

برای یک تصمیم گیری مناسب و مقتضی ، یک فرد میبایست بتواند نتایج حاصل از هر انتخاب را پیش بینی کند ، و بتواند تشخیص دهد در یک موقعیت خاص کدامیک از انتخاب ها ، بهترین انتخاب است . اگر یک فرایند تصمیم گیری بر پایه دادگان و اطلاعات موثق باشد ، خروجی آن منجر به یک تصمیم مطلوب خواهد شد . متاسفانه  در اغلب سیستم های مدیریتی این نکته اساسی نادیده گرفته میشود ، و لذا عملکرد دراز مدت سیستم به ضعف و کاستی می انجامد .

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575


فهرست 

 

 

ارسال ایمیل و سفارش کتاب