تلفن تماس
02188541749
شنبه - چهار شنبه 07:30 - 17:00
پنج شنبه 07:30 - 16:00

لطفا همه لینک های ستاره دار را وارد کنید.*

ارسال کامنت

نمونه‌های نخستین پایگاه های تأمین مالی جمعی مقایسه‌ی چند بعدی

مولف: فلوریان دنمایر

در حال حاضر توجه زیادی معطوف به پتانسیل های جمع آوری پول و تأمین مالی به ویژه تأمین مالیِ جمعی می‌شود. در واقع تأمین مالی جمعی فراخوانی برای سرمایه از طریق اینترنت است که در آن یک کمپین مشترک می‌تواند توسط گروه بزرگی از افراد مورد سنجش و حمایت مالی قرار بگیرد. فرایند هماهنگ‌سازی بین ایجادکنندگان کمپین و سرمایه گذاران بالقوه عمدتاً توسط یک پایگاه استاندارد شده‌ی تأمین مالی جمعی دایر می‌شود ... به دلیل وجود چندین خلأ علمی در این زمینه، این کتاب با پرداختن به مفاهیم تأمین مالی جمعی، تحقیق الکترونیک و یافته‌های تجربی، پایگاه‌های تأمین مالی جمعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و به ادبیات موجود در این زمینه کمک می‌کند.

پست الکترونیک اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر :

[email protected]

09308297575

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف مساله

هدف و سوال تحقق

تامین مالی و جمعی

اصول اساسی وب

از جمع سپاری تا تامین مالی جمعی

توضیح پدید تامین مالی جمعی

انواع تامین مالی جمعی

بازار پایگاه های تامین مالی جمعی

تامین مالی جمعی به عنوان منبع پول

فاکتور های اصلی و انگیزشی موثر بر موفقیت تامین مالی جمعی

محدودیت های قانونی و نقد تامین مالی جمعی

ایالات متحده – ماده جابز

مباحث سیاسی در اروپا

خلاصه مبحث و پیشنهادات

روش شناسی :

برسی ادبیات تحقق

طبیعت تحلیل محتوا

تحقیق الکترونیک اینترنت موضوع تجزیه و تحلیل

چارچوب تحقیق داده ها و نمومه

دستور العمل کد گزاری

یافته های تجربی : توصیف نمونه

ایتم های لحاظ شده

نوع تامین مالی جمع پیشنهاد شده

مدل کسب و کار

محیط پایگاه تامین مالی جمعی

مدل کسب و کار

محیط پایگاه تامین مالی جمعی

نتیجه گیری و چشم اندار :

روابط بین ادبیات موجود و یافته های تجربی

نقاط ضعف و قوت این رساله

پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر

خلاصه مبحث

ارسال ایمیل و سفارش کتاب